Pravila

SPLOŠNE DOLOČBE

1. Zimsko orientacijsko tekmovanje (ZOT) organizira društvo tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška iz Maribora. Tekmovanje je dvodnevno in vsebuje orientacijski pohod z nalogami iz taborništva, orientacije in splošne razgledanosti.

2. Tekmovalci tekmujejo v treh kategorijah:

    • 100 – gozdovnice in gozdovniki
    • 200 – popotnice in popotniki
    • 300 – raziskovalke, raziskovalci, grčice in grče.

3. Starost računamo po koledarskem letu. Vsak tekmovalec naj ima s seboj člansko izkaznico (če je za tekoče leto še nima, pa vsaj za prejšnjo). Starost ugotavljamo na osnovi osebnega dokumenta, kjer je slika (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, ipd.)

V kategoriji 100 kot najmlajši tekmujejo tekmovalci, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo 12 let in kot najstarejši tekmovalci, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo 15 let. En član ekipe je lahko eno leto mlajši ali starejši.

V kategoriji 200 kot najmlajši tekmujejo tekmovalci, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo 16 let in kot najstarejši tekmovalci, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo 21 let. En član ekipe je lahko eno leto mlajši ali starejši.

V kategoriji 300 tekmujejo kot najmlajši tekmovalci, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo 16 let. Navzgor ni omejitve.

4. Ekipa v kategoriji gozdovnic in gozdovnikov šteje pet do sedem članov. Ekipa s štirimi člani lahko tekmuje brez olajšav. Ekipa s tremi ali manj člani tekmuje izven konkurence.

5. Ekipa v kategorijah popotnic in popotnikov ter raziskovalk, raziskovalcev, grčic in grč šteje pet članov. Ekipa s štirimi člani lahko tekmuje brez olajšav. Ekipa s tremi ali manj člani tekmuje izven konkurence.

6. Za vsako žensko v ekipi dobi ekipa 2 dodatni točki. Ekipa lahko dobi maksimalno 10 točk, tudi, če je v ekipi več kot pet članic. Če je ekipa samo ženska, dobi 10 dodatnih točk tudi, če so v ekipi samo štiri članice.

7. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Mladoletni tekmovalci morajo imeti s seboj izjavo staršev, da so seznanjeni s potekom tekmovanja in da jim dovoljujejo udeležbo. Polnoletni tekmovalci izjavo o seznanjenosti s potekom tekmovanja in udeležbi na lastno odgovornost podpišejo na startu.

8. Vsi tekmovalci se obvezujejo, da se bodo v času tekmovanja obnašali po taborniških zakonih in bodo primerno ravnali z lastnino organizatorja, gostitelja in ostalih tekmovalcev. V primeru kršenja predpisov, ki jih določi organizator, ali taborniških zakonov, bo ekipa diskvalificirana in nemudoma odstranjena s prizorišča tekmovanja.

9. Tekmovalci sami odgovarjajo za svojo opremo. Rod XI.SNOUB ne prevzema odgovornosti za pozabljeno ali izgubljeno osebno opremo tekmovalcev.

10. ZOT je potrebno razpisati vsaj en mesec pred začetkom tekmovanja.

11. Razpis mora obsegati: kraj tekmovanja, čas tekmovanja, rok za prijavo, višino startnine, naloge tekmovanja, pogoje prijave in druga, za tekmovanje pomembna obvestila.

12. V kolikor organizator iz kateregakoli vzroka odpove ali preloži tekmovanje, mora o tem obvestiti vse prijavljene ekipe vsaj pet dni pred tekmovanjem. Startnine se prijavljenim v celoti vrnejo.

13. Tekmovanje vodi tekmovalna komisija, ki jo določi organizator. Pri izvedbi sodelujejo še sodniki in kontrolorji.

14. Ekipa se lahko zaradi nepravilnega sojenja, neizpolnjevanja tekmovalnih določil ali drugega vzroka pritoži. Pisno pritožbo je treba oddati najkasneje do razglasitve končnih rezultatov.

15. Pritožbeno komisijo sestavljajo: predstavnik organizatorja, član tekmovalne komisije in vodje prisotnih ekip, vendar največ eden iz vsake enote.

16. Pritožbena komisija mora pritožbe preučiti ter zaslišati prizadete. Pritožba mora biti rešena pred razglasitvijo končnih rezultatov.

17. Izide tekmovanja objavi tekmovalna komisija po prihodu vseh ekip na cilj oz. po izteku časa, ko bi morala priti na cilj še zadnja ekipa.

18. V času tekmovanja tolmači ta pravilnik tekmovalna komisija, pred in po tekmovanju pa rodova uprava rodu XI. SNOUB Miloša Zidanška.

POGOJI TEKMOVANJA

19. Po prihodu na kraj tekmovanja mora predstavnik ekipe predati tekmovalni komisiji poimensko prijavo in zahtevane izkaznice tekmovalcev.

20. Tekmovalna komisija določi ekipi prostor za spanje in jo seznani s potekom tekmovanja. Vstop v prostore šole je mogoč samo v sobnih ali tenis copatih.

21. Na vse kontrolne točke morajo priti vsi člani ekipe.

22. Med orientacijskim pohodom tekmovalci ne smejo uporabljati prevoznih sredstev.

23. Vrstni red opravljanja nalog je odvisen od izžrebane startne številke in od prihoda na posamezno nalogo.

24. Organizator ekipi ni dolžan nuditi opreme za reševanje nalog.

NALOGE IN OCENJEVANJE

25. Ekipa rešuje naloge skupno, razen v primerih, ko je posebej določeno drugače.

26. Ekipa starta in rešuje naloge ob času, ki ga določi organizator.

27. Vrisovanje kontrolnih točk (KT) in TOTI test se rešujeta na dan prihoda.

max. 20 točk
28. Vrisovanje KT
Ekipa mora vrisati do 10 KT (ni nujno, da so karte s predela, kjer poteka tekmovanje). Vsaka približno (do 2 mm) vrisana KT je vredna 2 točki. Čas vrisovanja je 30 minut. Po tem času kontrolor pregleda pravilnost vrisanih KT.

max. 20 točk
29. TOTI test
Vsak član ekipe posamič rešuje test s taborniško in topografsko vsebino (literatura: Taborniški priročnik in Orientacija) v razmerju 1:1. Možno je doseči 4 točke na test.
Če so v ekipi štirje člani, lahko en član, ko reši svojega, reši še peti test. Čas reševanja tega testa se šteje v skupni čas 5 minut.
Ekipa, ki šteje več kot pet članov, reši samo pet testov. Ekipa sama izbere pet članov, ki bodo reševali teste.
Čas reševanja je 5 minut.

max. 100 točk
30. Orientacijski pohod
Pred startom ekipa sama preriše kontrolne točke (KT) na karto, ki jo priskrbi organizator. Ekipe prehodijo progo, ki ima do 10 KT in je dolga do 20 km. Višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko je največ 500 m. Za vsako najdeno KT dobi ekipa 10 točk. Vse KT razen ene (36. člen) so označene z zastavicami velikosti 30 cm, diagonalno razdeljenimi na rdečo in belo polovico, ali prizmami za orientacijski tek, ki morajo biti vidne iz smeri idealnega prihoda z razdalje 20 metrov. KT so lahko žive ali mrtve. V kolikor je KT mrtva, je na njej perforator.

Organizator na začetku tekmovanja določi časovnico. Za vsako ekipo velja individualna časovnica. V primeru, da ekipa prispe na KT po umiku te KT, se ji KT ne prizna, prav tako ekipa ne dobi točk za nalogo, ki jo opravlja na tej KT. Za vsako minuto zamude na cilj dobi ekipa 0,2 negativne točke. Ekipa, ki prekorači časovnico za 100% + čas, namenjen za reševanje nalog, je diskvalificirana.

max. 5 točk
31. Hoja po vrisani poti
Ekipa mora hoditi po določeni, med dvema KT na karto vrisani poti. Na tej poti je ena KT. Po prihodu na to KT tekmovalci na list, ki ga dobijo od kontrolorja, napišejo koordinate KT. Za odstopanje manj kot 2 mm (po karti) dobi ekipa 5 točk.

max. 5 točk
32. IQ test
Ekipa skupaj rešuje test splošne razgledanosti. Čas reševanja je 5 minut.

max. 20 točk
33. Skica terena
Ekipa riše skico terena po splošnih pravilih (priročnik Orientacija in propozicije za ROT v priročniku Mnogoboji). Čas risanja skice je 20 minut.

max. 5 točk
34. Prihod pod kotom
Ekipa mora priti na eno KT pod določenim kotom. Kot prihoda ekipe na KT je napisan na startnem listu. Odstopanje mora biti manjše kot 10°.

max. 20 točk
35. Signalizacija
Kategorija 100: Tekmovalci oddajajo in sprejemajo 30 znakov vezanega teksta v semaforju.
Kategoriji 200 in 300: S prvega mesta prvi tekmovalec signalizira drugemu v Morsejevi abecedi na drugo mesto besedilo sestavljeno iz 30 znakov vezanega teksta. Tretji tekmovalec ta tekst nato iz drugega mesta v semaforju signalizira na tretje mesto, kjer ga sprejme četrti tekmovalec. Prvo mesto ne sme biti vidno iz tretjega. Tekmovalci se poljubno razporedijo na ta tri mesta.
10 točk za hitrost signaliziranja dobi ekipa, ki je najhitreje oddala tekst in oddala vsaj 11 znakov pravilno. 0 točk za hitrost signaliziranja dobi ekipa, ki je najpočasneje oddala tekst in oddala vsaj 11 znakov pravilno. Vmesne točke se preračunajo.
10 točk za točnost signaliziranja dobi ekipa, ki je pravilno oddala vseh 30 znakov. Za vsak napačno signaliziran znak dobi ekipa 0,5 negativne točke.
Ekipa, ki naredi 20 ali več napak, dobi 0 točk za signalizacijo. Čas signaliziranja je 5 minut.

max. 6 točk
36. Opis KT
Določena KT je mrtva in ni označena, vendar mora biti izrazit objekt. Ekipa mora na list, ki ga dobi na startu, opisati KT po pravilih v priročniku Orientacija. V kolikor ekipa ne odda izdelka, iz katerega je razvidno, da je bila na KT, se ji ne priznajo točke za najdeno KT. Časa ima 5 minut.

max. 10 točk

37. Metanje kepe v cilj
Ekipa vrže 20 kep v cilj. Število vrženih kep se enakomerno porazdeli med vse člane ekipe. Za vsak zadetek dobi ekipa 0,5 točke. V primeru pomanjkanja snega, tekmovalci mečejo kamne, ki jih naberejo sami med potjo. Časa imajo 5 minut.

38. Celoten čas za opravljanje nalog med orientacijskim pohodom je 40 min. V primeru zastoja na KT dobi ekipa mrtvi čas, ki ga odobri kontrolor na tekoči KT.

KONČNE DOLOČBE

39. V kolikor uporabljajo tekmovalci med reševanjem nalog sredstva in načine, ki vzbudijo dvom o njihovem znanju, ali ne upoštevajo navodil sodnikov in kontrolorjev, dobi ekipa 0 točk za nalogo in do 5 negativnih točk.

40. V primeru izrazite nediscipline ali večkratnega kršenja 39. člena lahko tekmovalna komisija ekipo diskvalificira. Ekipi mora biti to sporočeno pred razglasitvijo rezultatov, če je le ta prisotna na cilju.

41. V vsaki posamezni skupini zmaga ekipa, ki zbere največ točk. Vse uvrščene ekipe prejmejo diplome. Če imata dve ekipi enako število točk, zmaga ekipa, ki dosega višje rezultate na teoretičnem delu nalog.

42. Uprava rodu si pridržuje pravico do spremembe propozicij, ki jih mora objaviti vsaj en mesec pred tekmovanjem.

43. Propozicije potrjene na seji rodove uprave 2. 7. 1996 in dopolnjene 22. 12. 2004 in 26. 10. 2007 in 18. 10. 2013 in 19.11.2015

Rodova uprava, 19. 11. 2015